பேனா

உன் காதல் சொல்லஎனை ஏன் வதைக்கிறாய் தினமும்உயிர் நோக போராடிசோர்ந்து விட்டேன்இன்றாவது சொல்லிவிடுகாதலை அவளிடம்இப்படிக்கு,பேனா

நான் நேசிப்பது உன்னை

பகல் நேசிப்பது இரவை. மழை நேசிப்பது பூமியை. காதல் நேசிப்பது இதயத்தை. நான் நேசிப்பது உன்னை. நீ நேசிப்பது என்னை மட்டுமா இருக்க ஆசை கொள்கிறேன் என் அன்பே