பேனா

உன் காதல் சொல்லஎனை ஏன் வதைக்கிறாய் தினமும்உயிர் நோக போராடிசோர்ந்து விட்டேன்இன்றாவது சொல்லிவிடுகாதலை அவளிடம்இப்படிக்கு,பேனா