Home > புதிய முகம் டி.வி > கூட்டணி சதியால் தோற்றுவிட்டு எந்திரத்தின்மீது பழிபோடலாமா?

கூட்டணி சதியால் தோற்றுவிட்டு எந்திரத்தின்மீது பழிபோடலாமா?